הלוואות לעסקים

גיוס הלוואות ומימון 
לעסקים מקרנות


גיוס הלוואות ומימון לעסקים
מהמערכת הבנקאית


גיוס מימון עסקים מחוץ 
למערכת הבנקאית


קרנות יעודיות לעסקים
 
          שירותים עסקיים


ייעוץ כלכלי ועסקי

תוכנית עסקית

חשבות וניהול כספים

חוות דעת כלכליות
 
         שירותים נוספים

ניהול פרוייקטים כלכליים

סיוע ממשלתי

חונכות עסקית

משרד הביטחון

 
שירותים לקוחות פרטיים


משכנתאות

דו"ח תזרים מזומנים

Back
 
דוח תזרים מזומנים  הינו אחד  מארבעת הדוחות הכספיים העיקריים (לצד דוח  מאזן, דוח רווח והפסד ודוח  השינויים בהון העצמי של העסק). על כל חברה להכין דוחות כספיים מדי שנה אולם חברות  קטנות יכולות לא לצרף את דוח תזרים המזומנים לדוחות השנתיים.  לפי תקנות הרשות  לניירות ערך, על חברה הנסחרת בבורסה מוטלת חובה להגיש דוחות כספיים כל רבעון (עד  חודשיים מסיום הרבעון), וכן להגיש דוחות מקיפים ומסכמים בסיום כל שנה (עד שלושה  חודשים מסיום השנה).
 
דוח תזרים המזומנים איננו מוכר בקרב הציבור הרחב כמו  חלק מן הדוחות האחרים (למשל: דוח המאזן), אך אין להסיק מכך כי חשיבותו פחותה או כי  אין בו אינפורמציה משמעותית.
מהו דוח תזרים מזומנים?
דוח תזרים המזומנים מציג בפני המעיין בו את תנועת  המזומנים בקופת העסק במשך התקופה החשבונאית אליה מתייחס הדוח (שנה או רבעון). הדוח  מסכם את המצב בפועל של קופת המזומנים של העסק, וזאת תוך ניטרול סכומי כסף עתידיים  או פוטנציאליים (כמו כספים שאמורים להתקבל מלקוחות וכו'.
 
דוח תזרים  מזומנים מאפשר לקורא בו להבין מהיכן נובעים המזומנים אשר בידי החברה ומה השימוש  שנעשה במזומנים לפי קטגוריות שונות.
 

מרכיבי דוח תזרים מזומנים:

הדוח כולל שלושה סעיפים עיקרים: תזרימי מזומנים  מפעילות שוטפת, תזרימי מזומנים מפעילות השקעה ותזרימי מזומנים מפעילות מימון.
 
כל סעיף מחולק לסעיפי-משנה רלוונטים בהתאם לאופי הפעילות של העסק, כאשר בכל  סעיף - משנה מפורטים סכומי הכסף אשר נכנסו לקופת העסק או יצאו ממנה בתקופת הדוח. 
 
 

להלן פירוט אודות מבנה הדוח:

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
סעיף זה מצביע על יכולתו של העסק  לייצר כסף מזומן מהפעילות השוטפת של החברה. בסעיף זה נכללות הפעולות הקשורות לתפעול  היומיומי של העסק, למשל הכספים שנכנסו לקופת עסק כתוצאה ממכירת שירותיו ומוצריו  והכספים שהוציא העסק כתשלום לספקים.
 
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
סעיף זה מצביע על תנועות בקופת  המזומנים שנוצרו כתוצאה משינוי כלשהו ברכושו הקבוע של העסק או בהשקעותיו. רכוש קבוע  עשוי להיות השטח בו ממוקמים משרדי החברה, הציוד המשרדי שלו, מכונות הנדרשות לייצור  ועוד. בסעיף ההשקעות יירשמו, למשל, מכירה או רכישה של ניירות ערך סחירים ועוד.
 
תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
סעיף זה מצביע על שינויים בקופת  המזומנים שנוצרו כתוצאה מקבלת או פרעון הלוואות ופעילויות מימוניות אחרות.
 
בתחתית הדוח מופיעות שלוש שורות מסכמות. השורה הראשונה מסכמת את הסעיפים  הקודמים של הדוח ומציגה את השינוי בקופת המזומנים בתקופה הנתונה. השורה השנייה  מציגה את סכום המזומנים שהיו בקופת העסק בתחילת התקופה הנדונה, והשורה השלישית  מסכמת את שתי הקודמות לה ומציגה את יתרת המזומנים שבקופת העסק ברגע חתימת הדוח  ) כמובן שיתרה זו עלולה להיות גם בעלת ערך שלילי).
 
כאמור, אמנם הדוח איננו  מציג תמונה מקיפה של כלל ההיבטים הכלכליים של העסק – אך הוא עשוי לגלות פרטים  מעניינים וחשובים על מצבו הכספי. למשל, ייתכן כי דוחות אחרים יראו ערך כספי גבוהה  לעסק בשל חובות שחייבים לו ספקים איתם הוא עובד – אך דוח תזרים המזומנים עשוי לחשוף  כי הספקים נמנעים בפועל מלשלם את חובם, כך שלמעשה העסק מסובך בקשיים כלכליים  משמעותיים. 
 
מקרים שכאלו, בהם אמור להיכנס כסף עתידי אך בפועל אין מספיק  מזומנים לתשלום חובות מיידים, מוכרים לבעלי עסקים רבים. דוח תזרים המזומנים עשוי  לסייע לבעל עסק להבין כי זהו המצב בו הוא נמצא, וכן לחשוף קשיים מסוג זה בפני  משקיעים פוטנציאלים או בעלי מניות בעסק.

 
bizmarc יועצים כלכליים ופיננסיים טלפון: 08-8525228 פקס: 08-8525229 marc_a@netvision.net.il כתובת: שדרות ירושלים 18, בניין קיי טאורס אשדוד

שירותים עסקיים הלוואות מקרנות מימון    
הלוואת מקרנות מימון
הלוואת בנקאיות
הלוואת חוץ בנקאיות
ייעוץ פיננסי
סיוע ממשלתי
בניית תכנית עסקית
חשבות וניהול כספים
ייעוץ כלכלי
ייעוץ עסקי
חוות דעת כלכליות


 
קרן סיוע לעסקים קטנים
קרן דרומה-צפונה לעסקים
קרן קט"י ירושלים
קרן האגודה הישראלית
קרן שמש
קרן נס
קרן פדרציית ניו יורק
קרן סיוע לעסקים במגזר הערבי

הלוואות לעסקים
הלוואה לעסקחונכות עסקית
משרד הביטחון
אנרגיה ירוקה


עמוד הבית

קישורים
צור קשר