הלוואות לעסקים

גיוס הלוואות ומימון 
לעסקים מקרנות


גיוס הלוואות ומימון לעסקים
מהמערכת הבנקאית


גיוס מימון עסקים מחוץ 
למערכת הבנקאית


קרנות יעודיות לעסקים
 
          שירותים עסקיים


ייעוץ כלכלי ועסקי

תוכנית עסקית

חשבות וניהול כספים

חוות דעת כלכליות
 
         שירותים נוספים

ניהול פרוייקטים כלכליים

סיוע ממשלתי

חונכות עסקית

משרד הביטחון

 
שירותים לקוחות פרטיים


משכנתאות


מרק  אבו  - יועצים כלכליים ופיננסיים מתמחה בקבלת סיוע ממשלתי לסוגיו למפעלים קיימים המרחיבים את פעילותם העסקית, חדשים.
הסיוע ממשלתי המוענק לעסקים שונים העומדים בתנאי הבסיס  הינו מגוון  ורחב, להלן סוגי  הסיוע  והתמיכות לעסקים:
 
קבלת מעמד של מפעל מאושר. בכל המסלולים עפ"י חוק.
קבלת סיוע למפעלים במצוקה מהקרן למפעלים במצוקה.
במהלך השנים האחרונות הצליח להגיע להישגים מרשימים בתחום פעילות זה  הייעוץ כולל  הכנה ,והגשת הבקשות,בכל אפיקי הסיוע הרלוונטיים הקיימים  במדינת ישראל לסקטור העסקי התעשייתי והתיירותי .
הייעוץ הינו מהשלב הראשוני , ליווי המפעל והחברה בכל השלבים לקבלת כתב  האישור למפעל, ובכל הנושאים הקשורים לדיווח ובקרה על ביצוע תוכניות  ההשקעה  למינהם.
 
להלן רשימת מפעלים  שטופלו ע"י  מרק אבו יועצים כלכליים ופיננסיים במהלך השנים האחרונות  בקבלת סיוע  ממשלתי -
הכרת העסקים כמפעל מאושר:

תחום פעילות סוג הסיוע
עיבוד שבבי מפעל מאושר – מסלול מענקים  
מזון מפעל מאושר - מסלול מענקים
הייטק – ייצור מכלולים מפעל מאושר – מסלול מענקים
מפעל מתכת מפעל מאושר – פטור ממס
מפעל  LOW- TECH – בתחום ההרכבות  מפעל מאושר – פטור ממס
פלסטיקה מפעל מאושר – פטור ממס
נגרות מפעל מאושר - פטור ממס
תיירות – אטרקציה ימית מפעל מאושר - פטור ממס
מסלול  למפעל מוטב 
 
מפעל מוטב (מפעל מאושר) ליצואנים רווחיים -מסלול פטור ממס חברות 
תנאים   בסיסיים:
מפעל תעשייתי ישראלי שעיקר פעילותו הינה פעילות ייצורית ישירה ו/או באמצעות  קבלני משנה.
לפחות 25% מתוספת הכנסות המפעל נובעות מיצוא.
לפחות 25% מהכנסות המפעל נובעות מיצוא.
מיועד להקמת מפעל חדש או להגדלת כושר היצור של מפעל קיים או לרכישת טכנולוגיה  חדשה.
השקעה מזערית מזכה 
השקעה ברכישת נכסים יצרניים  - מכונות וציוד חדשים ; סכום השקעה מזערית מזכה הנו 300,000 ₪ לפחות. 
 
הטבות:
פחת מואץ.
פטור מלא ממס חברות על ההכנסה הבלתי מחולקת.
מס מופחת על חלוקת דיבידנדים.
תקופת הפטור נקבעת בהתאם לאזור העדיפות בו מתבצעת התוכנית המאושרת  כדלקמן:
 
מרק אבו – יועצים  כלכליים  מעניק ליווי צמוד לחברות המעוניינות בקבלת הפטור ממס חברות  ליצואנים בהליך של פרה - רולינג מול רשות המיסים –נציבות מס-הכנסה.
אזורי העדיפות נקבעים  עפ"י סיווג  מינהל אזורי פיתוח של   משרד  התעשייה  התעסוקה  והמסחר .
מסלול מענקים
 
מרכז ההשקעות פועל מכוח החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט -  1959 (להלן-"החוק") המרכז מעודד הקמה והרחבה של מפעלים תעשייתים, מבנים לתעשייה, מלונות ומפעלי תיירות ע"י מתן מעמד של "מפעל מאושר" לתוכנית השקעות למפעל ובלבד כי ימלא את התנאים הבאים:
" 25% או יותר מכלל הכנסתו בשנת המס ממכירות המפעל הן ממכירות בשוק מסוים המונה 12 מליון תושבים לפחות".
 
מעמד זה מאפשר ליזם ליהנות מהטבות באחד ממסלולי ההטבות הקבועים בחוק.
 
הקריטריונים הכלליים המנחים את מנהלת מרכז ההשקעות למתן מעמד של "מפעל מאושר" הם כדאיות למשק הלאומי, יכולת תחרות בשווקים בינלאומיים, שימוש בטכנולוגיות חדשניות, יצירת מקומות תעסוקה, ערך מוסף גבוה, ומתן פתרון נאות לצרכים המיוחדים של כלכלת המדינה.
 
 
מסלול המענקים - הכרה במפעל כמפעל מאושר
 
כתב האישור ניתן לתקופה של שנתיים בה על התאגיד להשלים את ביצוע התכנית המאושרת.  בנסיבות בהן לא מושלמת ביצוע התכנית ובלבד כי לפחות 25% מהיקף התכנית מבוצע רשאית המנהלה לבקשת החברה להאריך את מועד ביצוע התכנית ולא יותר מחמש שנים ממועד מתן כתב האישור.
 
תנאי הזכאות
  
1.       בר תחרות בשוק העולמי- התנאי הקבוע בסעיף 18א(ג) לחוק.
2.       התאגיד חייב לממן 24% לפחות מהתוכנית המאושרת בהון מניות נפרע. 
 
ההטבות
במסגרת מסלול המענקים זכאי התאגיד להטבות של תשלום מענקים והטבות מס כמפורט להלן:
המענק ניתן כאחוז מההשקעה ברכוש קבוע הכלולה בתוכנית המאושרת וזכאית למענק. שיעור המענק ניתן בהתאם לאזור הפיתוח בו מתבצעת התוכנית המאושרת.
 
התוכנית המאושרת כוללת השקעה ברכוש קבוע בלבד., ציוד ומבנים חדשים בלבד יכללו בתוכנית המאושרת לפי שיקול דעת המנהלה.  בהתאם לחוק ולכללי מרכז ההשקעות ניתן לקבל אישור המינהלה לכלול  בתכנית המאושרת ציוד משומש מיובא, שלא חלה לגביו התיישנות טכנולוגית.
 
פחת מואץ.   
 
הטבות מס:
 
מפעל מאושר באזור פיתוח א' זכאי לשנתיים פטור ממס חברות ולמס מופחת ביתרת תקופת ההטבות על ההכנסה הבלתי מחולקת. (אם יחולקו רווחים יחויבו הבעלים במס דיווידנד מופחת ואילו החברה תחויב בשיעור המס שהייתה משלמת לולא בחרה במסלול חילופי. בהתאם לטבלה הבאה:
  
 
 
להלן פרוט המענקים המגיעים לאזור העדיפות והיקף ההשקעה המאושרת:
 
תעשיה ומבנים


תיירות 
מפעלים תעשייתיים מאושרים הממוקמים בנגב (מתחת לקו רוחב 100) למעט המפעלים הבאים: כל מכרה או מפעל אחר להפקת מחצבים או לעיבודם, מפעל תיירות שאינו למטרת אכסון עממי וכל מפעל בתחום השיפוט של עיריית אילת ובמתחם עין זוהר- עין בוקק  בהתאם לנוהל שאושר ע"י המנהלה (והמפורסם באתר המשרד) ובכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בו זכאים למענק של עד 8% (ובסה"כ עד 32%) להשקעות עד 140 מיליון שח' ומענק נוסף של עד 10% ( ובסה"כ 30% ) להשקעות מעל 140 מיליון שח'.
 
מסלול תעסוקה
 
מסלול  סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
 
.
1.כללי
 
 
בהתאם להחלטות ממשלת ישראל מס' 4423 (חכ/174) מתאריך 22.1.2009 ומס' 4545 מתאריך 12.3.200
, גיבש משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן - "המשרד") מסלולי סיוע שונים, על מנת לעודד השקעות
במשק וקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה.
 
בתכנית הנוכחית הושמו דגשים לקליטת עובדים באזורי עדיפות לאומית בכלל ובפריפריה בפרט, לקליטת
עובדים נוספים באזור שדרות ועוטף עזה נוכח המצב הביטחוני החמור והמתמשך באזור זה ולקליטת עובדים
מקרב אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.
הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית.
 
 
 
2. הגדרות
 
בהוראת מנכ"ל זו תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה, זולת אם נאמר אחרת במפורש בגוף ההוראה:
 
 
   2.1         "אדם עם מוגבלות" - מי שמתקיים בו אחד מאלה:
2.1.1              על-פי קביעה בת-תוקף של גורם מוסמך הוא בעל נכות של  20% לפחות.
2.1.2              חלה אצלו ירידה בשמיעה של50  דציבלים או יותר,  על-פי קביעה בת תוקף של גורם מוסמך;
2.1.3              המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד קבע, לאחר שהמציא אישור רפואי מרופא מומחה רלבנטי, כי הוא אדם עם מוגבלות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 אשר מוגבלותו אינה נופלת בחומרתה מחומרת המוגבלות של אדם בעל נכות כאמור בסעיף 2.8.1 או 2.8.2. 
 
 
   2.2         "אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך" 
חרדים , בני מיעוטים, אנשים עם  מוגבלות , הורים יחידים. 
 
 
   2.3         "אזור פיתוח א' "
כהגדרתו בצו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח), התשס"ג-2002.
 
 
   2.4         "בני מיעוטים"
ערבים, דרוזים או צ'רקסים.
 
 
   2.5         "בעל  שליטה"
מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבד  או  יחד עם אחר, ב-50% לפחות בזכויות האחזקה בתאגיד. 
"יחד  עם  אחר" - יחד עם קרובו, וכן יחד עם  מי שאינו קרובו אם הם יחד בעלי שליטה בחבר בני אדם אחר  או שיש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על  פי הסכם בעניינים  מהותיים של החברה, במישרין  או בעקיפין.
 
 
   2.6         "הוועדה"
ועדה כהגדרתה בסעיף 4 להלן. 
 
 
   2.7         "העתקה" 
העברת פעילות העסק , כולה או חלקה, ממחוזות תל אביב, מרכז וחיפה, כהגדרתם על ידי משרד הפנים, לאזור פיתוח א'.
 
 
   2.8         "חרדים"
יהודים שומרי מצוות, אשר ייחודם בהקפדה הדתית שהם נוהגים בדרכי חינוך, אופי הקהילה ואורחות 
 
 
החיים, המבחינים בינם לבין שאר היהודים שומרי המצוות, ואשר מתקיימים בהם אחד או יותר מהתנאים הבאים, להנחת דעתה של ועדת ההקצאה (כהגדרתה לעיל):
2.8.1              מקום מגוריהם הינו באחד היישובים או באחת השכונות העירוניות שברמת הומוגניות חרדית 9-1, המפורטים בחלק הראשון של נספח א'.
2.8.2              מקום לימודם הוא מוסד לימוד חרדי מוכר על ידי משרד החינוך;
2.8.3              מקומות הלימוד של ילדיהם עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך.  
 
 
2.9         "גורם מוסמך"
מי שהוסמך על פי דין לקבוע אחוזי נכות לצורך תשלום גמלה המשולמת לפי כל דין, או לצורך מתן פטור או זיכוי הניתנים לפי כל דין.
 
  2.10       "הורה יחיד"
הורה יחיד המוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי, ומקבל גמלת הבטחת הכנסה/השלמת הכנסה ו/או דמי מזונות מהביטוח הלאומי. 
 
 
  2.11       "מנהל" 
סגן מנהל מרכז ההשקעות במשרד ומנהל מסלול תעסוקה.
 
 
  2.12       "מספר העובדים"
המספר הממוצע החודשי של העובדים בעסק בשנה שקדמה לתאריך כפי שיפורסם בהתאם לקבוע בסעיף 18 , או 80% ממספר העובדים בעסק  בממוצע חודשי של הרבעון האחרון שלפני התאריך שיפורסם כאמור , לפי הגבוה מביניהם;
המספר הגבוה מבניהם שייקבע ישמר לאורך כל תקופת הסיוע, להלן "משרות הבסיס".
 
 
  2.13       "משרה מלאה" 
משרה שהמועסק בה עבד 186 שעות חודשיות, ובמקרה שקיים הסכם קיבוצי, הסכם אישי או הסכם אחר החל על מבקש הסיוע, וקיימת בו הגדרה אחרת למשרה מלאה - בהתאם להגדרה האמורה.
 
 
  2.14       "עובדים" 
תושבי ישראל המועסקים ישירות בעסק. לעניין מספר העובדים יילקחו בחשבון רק המשרות המלאות שבעסק, בהתאם להגדרה של "משרה מלאה" שלעיל, אולם יכול שמשרה מלאה תאוייש על ידי מספר עובדים העובדים בחלקיות משרה ובלבד שסה"כ המשרות מצטברות לשעות עבודה של משרה מלא.
 
 
  2.15       "עובד חדש" 
עובד שנקלט אצל מבקש הסיוע מתאריך כפי שיפורסם  בהתאם לקבוע בסעיף 18 להלן, ולא הועסק אצל מבקש הסיוע או בעסק קשור לו או שנתן שירותים למבקש הסיוע בעצמו או באמצעות אחר.
 
 
  2.16       "ענפי שירותים" 
הענפים המפורטים בנספח ב'  להוראת מנכ"ל זו.
 
  2.17       "עסק"
תאגיד העוסק באחד מענפי התעשייה המוגדרים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מעניק שירות עסקי באחד מענפי השירותים המוגדרים בנספח ב' להוראה זו. .
 
  2.18       "עסקים בינוניים" 
עסקים שמספר העובדים בהם גבוה מ-50 ונמוך מ-100, או שמחזור המכירות השנתי שלהם, נכון למועד הגשת הבקשה, גבוה מ-25 מיליון ש"ח ונמוך מ- 100 מיליון ש"ח. 
 
 
  2.19       "עסקים גדולים"
עסקים שמספר העובדים בהם גבוה מ-100 או שמחזור המכירות השנתי שלהם, נכון למועד הגשת הבקשה, גבוה מ-100 מיליון ש"ח.
 
 
  2.20       "עסקים קטנים" 
עסקים שמספר העובדים בהם נמוך מ-50 או שמחזור המכירות השנתי שלהם, נכון למועד הגשת הבקשה, נמוך מ-25 מיליון ש"ח. 
 
 
  2.21       "עסק קשור" 
אחד מאלה:
2.21.1           חברה-בת של העסק, חברה מסונפת וחברה קשורה, כהגדרתן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
2.21.2           בעל שליטה בעסק.
2.21.3           עסק שבעל השליטה בו - במישרין או בעקיפין - הוא בעל השליטה בעסק שמבקש את הסיוע בהתאם להוראת מנכ"ל זו. 
 
 
  2.22       "פריפריה"  
רשויות מקומיות הנכללות באשכולות 1 עד 4 של מדד הפריפריה המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או רשויות מקומיות הנכללות באשכול 5 של מדד הפריפריה ונכללו בהחלטת ממשלה 4415 מתאריך 20.11.05 לעניין התכנית הלאומית האסטרטגית לפיתוח הנגב.
 
 
  2.23       "שדרות וישובי עוטף עזה" 
כהגדרתם בצו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח),  התשס"ג-2002.
 
 
  2.24       "תאגיד" 
חבר בני אדם אשר התאגד בישראל ובמקרה של חבר בני אדם שהתאגד מחוץ לישראל - תאגיד בת בבעלותו המלאה או תאגיד אחות בבעלות זהה אשר הוקם על ידו בישראל בתוך 3 חודשים מתאריך הוצאת כתב האישור. 
 
 
  2.25       "תקופת ההקמה" 
התקופה שמתחילה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה בהליך ההקצאה התחרותית ועד למועד גיוס מספר העובדים לו התחייב מבקש הסיוע, ובלבד שלא תעלה על שנה.
 
 
  2.26       "תקופת ההפעלה" 
התקופה שבה מתחייב מבקש הסיוע להפעיל את העסק במלוא מספר העובדים לו התחייב ובשכר לו התחייב, המתחילה בתום תקופת ההקמה. תקופת ההפעלה לא תפחת משלושים חודשים.
 
 
 
3.  הזכאות במסלולים אלו ביחס למסלולי סיוע אחרים
 
 
   3.1         מקבל סיוע בהתאם להוראה זו יהיה זכאי גם לקבלת הטבות ב"מסלול המוטב" שבחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן - "החוק"), בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בו.
לעסק שבידו כתב אישור במסלול מענקים או במסלול החלופי על-פי החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (כנוסחו לפני 01/04/2005 ) או כתב אישור לפי מסלול סיוע אחר שבחוק לעידוד השקעות הון או במסלול תעסוקה, בהתאם להחלטות הממשלה הנוגעות לעניין, יינתן הסיוע בגין תוספת עובדים מעבר להתחייבות העסק הקבועה בכתב האישור, כאמור בחוק.
ויובהר: מפעל מאושר אשר לא עומד בהתחייבויותיו לא יהיה זכאי לקבלת הסיוע במסגרת הוראה זו. וכן לא יקבל סיוע עסק שבידו כתב אישור שניתן מכח כל הקצאה במסלול תעסוקה כל עוד לא השלים את מלא התחייבויותיו בהתאם לכתב האישור שקיבל. 
 
 
   3.2         מי שהגיש בקשה לקבלת סיוע במסלול מענקים, ונכון למועד פרסום הוראת מנכ"ל זו הבקשה טרם נדונה וטרם ניתן כתב אישור בגינה, לא יוכל לקבל סיוע במסגרת הליך זה, אלא אם כן הודיע על משיכת הבקשה במסלול המענקים.
 
 
4.  יישום הוראת המנכ"ל - תפקידי המנהל והוועדה 
 
 
   4.1         המנהל ידאג ליישום הוראת מנכ"ל זו, על כל סעיפיה, ובכלל זה הליך פתיחת המעטפות, ריכוז ההצעות, הכנת כל החומר הדרוש לוועדה לצורך קבלת החלטותיה, ולאחר הזכייה - פיקוח על התקיימות התנאים לקבלת הסיוע וכל ההליכים הכרוכים בתשלומו. 
 
 
   4.2         לשם ביצוע האמור ימנה המנהל צוות עובדים אשר יפעל בהתאם להנחיותיו.
 
 
   4.3         בחירת מקבלי הסיוע במסלולים שבהוראה זו תיעשה בידי ועדה שחבריה יהיו: 
4.3.1              מנהל מרכז ההשקעות - יו"ר הוועדה.
4.3.2              סגן מנהל מרכז ההשקעות, חבר ומ"מ יו"ר הוועדה.
4.3.3              נציג מנכ"ל.
4.3.4              נציג החשב הכללי במשרד האוצר.
4.3.5              נציג אגף התקציבים במשרד האוצר.
 
   4.4         מניין חוקי לקבלת החלטה ע"י הוועדה הינו לפחות 3 מחברי הוועדה ביניהם יו"ר או מ"מ . בעניינים משפטיים תכריע עמדת היועץ המשפטי המלווה את הועדה.
עמדת נציג החשכ"ל תכריע בענינים תקציביים.
 
במקרה של שוויון קולות יינתן ליו"ר הועדה קול כפול.
 
   4.5         לוועדה סמכות לקבל כל החלטה הדרושה לשם הפעלת הוראה זו, ובכלל זה –
4.5.1              לבחון את הבקשות השונות;
4.5.2              לבקש מהמציעים הבהרות להצעותיהם, ככל שנדרש;
4.5.3              לעשות כל פעולה לצורך בחינת מצגיהם של המציעים;
4.5.4              לקבוע את הזוכים בהקצאה התחרותית בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה שנקבעו בהוראה זו.
4.5.5              לקבוע תנאים באישור הניתן לזוכים.
4.5.6              לקבל החלטה בדבר ביטול הסיוע וחילוט הערבות כמפורט בסעיף 15.
4.5.7              לקבוע נהלים להפעלת הוראה זו . הנהלים יפורסמו באתר המשרד מעת לעת.
4.5.8              לקבל כל החלטה לצורך יישום הוראה זו .
 
 
   4.6         הוועדה רשאית לבחור ביותר מזוכה אחד או להחליט שלא לבחור בזוכה כלשהו. כמו כן, רשאית הוועדה לקבל בקשה במלואה או חלקה.
 
 
   4.7         הוועדה תערוך פרוטוקול של ישיבותיה. פרוטוקול הישיבה ייחתם ע"י יו"ר הוועדה או ממלא מקומו. 
 
 
   4.8         החלטות הוועדה תתקבלנה ברוב קולות, באין הכרעה ישמש קול היו"ר כקול מכריע. החלטות הוועדה ייחתמו ע"י יו"ר הוועדה או ממלא מקומו.
 
 
 
 
   5.2         תעודת התאגדות. במקרה של חבר בני אדם שהתאגד מחוץ לישראל נדרש גם לצרף התחייבות לפיה יקים בישראל תאגיד בת בבעלותו המלאה או תאגיד אחות בבעלות זהה בתוך 3 חודשים מתאריך הוצאת כתב האישור, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ג'.
 
 
   5.3         אישור על ניהול ספרים ורישום במע"מ ובמס הכנסה וכן כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס), התשל"ו- 1976. במקרה של חבר בני אדם שהתאגד מחוץ לישראל נדרש גם לצרף התחייבות לפיה אישורים אלו יוגשו ע"י תאגיד הבת או תאגיד האחות, לפי העניין, לאחר הקמתם , בהתאם לנוסח המצורף כנספח ג'. 


 
6. תנאי הסף 
 
 
   6.1         היותו של מבקש הסיוע עסק.
 
 
   6.2         הימנותו של מבקש הסיוע עם הרשאים להגיש בקשה לסיוע בהתאם להוראת מנכ"ל זו.
 
 
   6.3         העסק התחייב לשלם את השכר המינימלי כקבוע בסעיף 11 ולהעסיק את מספר העובדים המינמלי כקבוע בסעיף 12.
 
 
   6.4         מבקש הסיוע ממלא  אחרי תנאי הוראת מנכ"ל משרד התמ"ת מס' 0.4 בנושא : " התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" (להלן- "הוראת אחריות חברתית") וצרף לבקשתו הצהרה ובקשה הנדרשת בהתאם להוראה זו בנוסח המצ"ב כנספח ח'.
 
 
 
 
10.  מסלולי הסיוע השונים - הרשאים להגיש בקשות לסיוע
 
 
  10.1       במסלול שדרות ועוטף עזה, פריפריה ואזור פיתוח א' יוכל להגיש בקשה לסיוע מי שבכוונתו להקים עסק באחד מן האזורים הללו, או להרחיב עסק בהם, או להעתיק עסק אליהם. 
 
 
  10.2       במסלול חרדים, בני מיעוטים והורים יחידים,  שבו לא קיימת מגבלה בדבר האזורים הזכאים, כאמור בסעיף 10.1, יוכל להגיש בקשה לסיוע מי שבכוונתו להקים או להרחיב עסק בכל אזור באשר הוא, ובלבד שלפחות 90% מהעובדים בעסק, ובהרחבה - לפחות 90% מהעובדים הנוספים מעבר למשרות הבסיס, יהיו מאותה אוכלוסיה.
 
  10.3       10.3 במסלול אנשים עם מוגבלות,  שבו לא קיימת מגבלה בדבר האזורים הזכאים, כאמור בסעיף 10.1, יוכל להגיש בקשה לסיוע מי שבכוונתו להקים או להרחיב עסק בכל אזור באשר הוא, ובלבד שלפחות  90% מהעובדים בעסק, ובהרחבה - לפחות 90% מכל העובדים הנוספים מעבר למשרות הבסיס, יהיו מאותה אוכלוסיה.
 
במסלול אנשים עם מוגבלות רשאי להגיש בקשה לסיוע רק מי שאינו מפעל מוגן כמשמעותו בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.
 
 
11.  שכר העובדים
 
 
  11.1       במהלך כל תקופת ההפעלה תהיה עלות השכר הממוצעת החודשית המינימאלית לעובד בעסק כדלקמן:
 
 
11.1.1           במסלול שדרות ועוטף עזה, פריפריה ואזור פיתוח א' - לפחות 5,500 ש"ח, לפי העלות המדווחת בטופס 106. עלות השכר כוללת ביטוח לאומי ומס מעסיקים. 
 
 
11.1.2           במרכזי תמיכה טלפוניים, לפי נספח ב' ענפי שירותים (2,ט),  ב"פריפריה" עלות השכר תהיה לפחות 5,000 ₪ לכל עובד. עלות השכר כוללת ביטוח לאומי ומס מעסיקים.
 
 
11.1.3           במסלול חרדים, בני מיעוטים והורים יחידים, לא פחות משכר המינימום ובמסלול אנשים עם מוגבלות  לא פחות משכר מינימום או שכר מינימום מותאם לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ותקנותיו.
 
 
העסיק העסק הן עובדים חרדים, בני מיעוטים והורים יחידים והן אנשים עם מוגבלות – ישלם לכל אחד מהעובדים את השכר שהתחייב לשלם ולא פחות משכר המינימום או שכר המינימום המתואם לפי האוכלוסייה שאליה משתייך העובד.
 
  11.2       חישוב עלות השכר הממוצעת החודשית: 
 
 
11.2.1           בהקמת עסק או בהעתקתו - עלות השכר הממוצעת החודשית תחושב לגבי כלל עובדי העסק.
11.2.2           בהרחבת עסק  - עלות השכר הממוצעת החודשית תחושב רק לגבי משרות  חדשות שיווספו  מעבר למשרות הבסיס. 
 
 
  11.3       לצורך חישוב עלות השכר הממוצעת החודשית יילקח בחשבון שכר עד לשכר הגבוה פי 4 מהשכר הממוצע במשק. 
 
 
 
12.  מספר העובדים ומקום מגוריהם
 
 
  12.1       בהקמת עסק - על העסק להעסיק לפחות 5 עובדים חדשים. במסלול אנשים עם מוגבלות  על העסק להעסיק לפחות  עובד חדש אחד. 
 
 
 
  12.2       בהעתקת עסק - על העסק להעסיק לפחות את מספר העובדים שהועסק על ידו לפני ההעתקה, או 5 עובדים, לפי הגבוה מביניהם. 
 
 
 
  12.3       בהרחבת עסק - על העסק להעסיק לפחות 5 עובדים חדשים, נוספים על אלו המועסקים כבר בעסק,  במסלול אנשים עם מוגבלות  על העסק להעסיק לפחות  עובד חדש אחד.
 
 
 
  12.4       בעסק הממוקם בישובי שדרות ועוטף עזה – כחלופה למתכונת הסיוע האמורה בסעיפים 12.1 – 12.3 לעיל, ניתן יהיה לקבל סיוע החל מקליטת 2 עובדים חדשים, ואולם במקרה זה לא יינתן סיוע בגין יותר מ-4 עובדים. 
הסיוע על-פי סעיף זה יינתן ל-50 עסקים מבין העסקים שיבחרו את מתכונת הסיוע הזו, ולהם בלבד. 
 
 
  12.5       מקום מגוריהם של העובדים המועסקים בעסק והמזכים בסיוע, למעט אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך, יהיה מיישובים באזורי פיתוח, כהגדרתם בצו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח), התשס"ג-2002 בלבד.  יובהר, כי העסק יכול להעסיק עובדים נוספים אשר אינם מתגוררים באזורים אלו  אך אלו לא ייכללו בתכנית העסקית הן לגבי סך העובדים לעניין עמידתו בתנאי הסף והן לגבי תשלום הסיוע.
 
 
 
13.    פעולות מקבל הסיוע לאחר הזכייה
 
  13.1       קיבל חבר בני אדם שהתאגד מחוץ לישראל כתב אישור והקים תאגיד בת או תאגיד אחות בהתאם להתחייבויותיו על-פי הוראה זו , יוסב כתב האישור לתאגיד הבת או לתאגיד האחות. 
 
 
  13.2       עד לתום תקופת ההקמה יגייס הזוכה לפחות את מספר העובדים לו התחייב וימשיך להעסיקם, לפחות בשכר לו התחייב, במשך 30 חודשים רצופים לפחות.
 
  13.3       נוסף על האמור לעיל, במסלולים הנוגעים  לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך, יעסיק הזוכה עובדים כמפורט בסעיף, 10.2 ו- 10.3 .
 
14.    סכום הסיוע ומתכונת התשלום
 
 
  14.1       סכום הסיוע עבור כל עובד יהיה בשיעורים הבאים מתוך עלות השכר של העובד, ולא יותר מתקרת עלות שכר של 15,000 ₪:
 
 
14.1.1   עסקים הנמצאים בשדרות ועוטף עזה ובפריפריה:
 
בעסקים גדולים
א.      ב-10 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד - עד 15%.
ב.      החל מהחודש ה-11 להעסקה ועד לתום החודש ה-20 - עד 10%.
ג.       החל מהחודש ה-21 להעסקה ועד לתום החודש ה-30 - עד 5%.
 
 
בעסקים בינוניים
א.      ב-10 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד - עד 25%.
ב.      החל מהחודש ה-11 להעסקה ועד לתום החודש ה-20 - עד 15%.
ג.       החל מהחודש ה-21 להעסקה ועד לתום החודש ה-30 - עד 5%.
 
 
                בעסקים קטנים
א.      ב-10 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד - עד 30%.
ב.      החל מהחודש ה-11 להעסקה ועד לתום החודש ה-20 - עד 20%.
ג.       החל מהחודש ה-21 להעסקה ועד לתום החודש ה-30 - עד 10%.
 
14.1.2           עסקים הנמצאים באזור פיתוח א'
                  
בעסקים גדולים
א.      ב-15 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד - עד 10%.
ב.      החל מהחודש ה-16 להעסקה ועד לתום החודש ה-30 - עד 5%.
                                    
                בעסקים בינוניים
א.      ב-10 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד - עד 15%.
ב.      החל מהחודש ה-11 להעסקה ועד לתום החודש ה-20 - עד 10%.
ג.       החל מהחודש ה-21 להעסקה ועד לתום החודש ה-30 - עד 5%.
 
 
                בעסקים קטנים
א.      ב-10 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד - עד 25%.
ב.      החל מהחודש ה-11 להעסקה ועד לתום החודש ה-20 - עד 15%.
ג.       החל מהחודש ה-21 להעסקה ועד לתום החודש ה-30 - עד 5%.
 
 
14.1.3           על אף האמור בסעיפים  14.1.1 ו – 14.1.2 לעיל, בעסקים שיעסיקו עובדים מקרב אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך, יהיה סכום הסיוע עבור עובדים אלו כדלקמן: 
 
 
א.      ב-10 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד - עד 35%.
ב.      החל מהחודש ה-11 להעסקה ועד לתום החודש ה-20 - עד 25%.
ג.       החל מהחודש ה-21 להעסקה ועד לתום החודש ה-30 - עד 15%.
 
 
 
14.1.4           במסלולי אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך
 
 
א.      ב-10 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד - עד 35%.
ב.      החל מהחודש ה-11 להעסקה ועד לתום החודש ה-20 - עד 25%.
ג.       החל מהחודש ה-21 להעסקה ועד לתום החודש ה-30 - עד 15%.
 
 
  14.2       תשלום הסיוע  ייעשה באופן הבא, ובכפוף לעמידת מקבל הסיוע ביתר תנאי הוראה זו (ראה דוגמא להמחשה להלן):
 
14.2.1           החל מקליטת מספר העובדים המינימאלי, ולמשך תקופה של 30 חודשים, יקבל הזוכה  את הסיוע שביקש בבקשה  בגין כל אחד מהעובדים שקלט.
דהיינו, במהלך תקופת ההפעלה (המתחילה במועד בו גייס מקבל הסיוע את מלוא העובדים שהתחייב לקלוט) ולמשך 30 חודשים, , יקבל מקבל הסיוע את הסיוע שנתבקש על ידו בבקשה (ובלבד שהעסיק את מלוא מספר העובדים לו התחייב בבקשה). 
עם תום 30 חודשים מתחילת קבלת הסיוע , ולמשך תקופה הזהה לתקופה בה קיבל סיוע במהלך תקופת ההקמה (פרק הזמן שמגיוס מספר העובדים הנוספים המינימאלי ועד להשלמת גיוס מספר העובדים לו התחייב מבקש הסיוע), יקבל מקבל הסיוע את יתרת הסיוע העומדת לרשותו. "יתרת הסיוע" משמעה - הסיוע המלא בגין כל מספר העובדים לו התחייב מקבל הסיוע, בניכוי הסיוע שקיבל בתקופת ההקמה (החל מהמועד בו עמד בתנאי מספר העובדים הנוספים המינימאלי) וב-30 החודשים שלאחריה. זאת בתנאי שהעסיק את מלוא מספר העובדים לו התחייב בהצעה, ועד לסיומה של יתרת הסיוע. 
 
 
 
 
 
 
מדען  ראשי
 
תמיכת המדען הראשי לתוכנית פיתוח של מוצר חדש
 
א. תנאים וקריטריונים הכרחיים לקבלת המענק המותנה 
המוצר נשוא הפיתוח הינו ברמת חדשנות טכנולוגית בינלאומית ומעניק לבעליו יתרון  תחרותי בשווקי היעד .
המוצר נשוא הפיתוח מוטה ליצוא - עיקר המכירות מיועדות ליצוא ישיר ו/או עקיף .
הידע והקניין הרוחני של המוצר נשוא הפיתוח יהיו בבעלות החברה המפתחת .
השוק של המוצר נשוא הפיתוח נמצא בהרחבה עם ביקוש בטווח הקרוב עד בינוני .
 
ב. סעיפי ההשתתפות של המדען הראשי בפיתוח המוצר
השתתפות בעלות השכר של כל עובדי צוות הפיתוח המורחב של החברה הכולל גם ניהול , שיווק, פיתוח, ביקורת איכות, מעבדה, תמיכה טכנית, ייצור דוגמאות ואבי-טיפוס ועוד  ובנוסף תוספת תקורה מפעלית כוללת ואוטומטית של 20% .
השתתפות בעלות החומרים / רכיבים / חלקים לייצור האב-טיפוס וסידרה אפס .
השתתפות במלוא העלויות לקבלני- המשנה בארץ ובחו"ל המשולבים בפיתוח המוצר .
השתתפות בעלויות פחת או בהוצאות החכירה של ציוד המיועד לפיתוח .
השתתפות בהוצאות שכירת ציוד או תוכנה, רישוי, בדיקות תקינה, רישום פטנטים ועוד .
 
ג. שעורי תמיכת המדען הראשי 
באזור פתוח א', המענק המותנה הינו בשיעור של  עד 60% מתקציב פיתוח המוצר ; באזורי "קו העימות" בצפון ו- "עוטף עזה", המענק המותנה הינו בשיעור של  עד 75%  מהתקציב .
במרכז הארץ, המענק המותנה הינו בשיעור של  עד 50% מתקציב פיתוח המוצר .
 
ד. ייחודיות התמיכה של המדע"ר  
במקרה של כישלון בפיתוח המוצר  מכל היבט - היבט טכנולוגי ו/או עסקי ו/או שיווקי), אין כל תשלום או החזר  כספי למדען הראשי ; המענק המותנה הופך למענק בפועל. 
 
אנו  מעניקים  ליווי צמוד לחברות המעוניינות בפיתוח מוצרים  ומהערכות עד קבלה בפועל של המענק המותנה מהמדען הראשי .
 
קרן מאגדים
 
סיוע ליצואנים על-ידי יצירת מאגדים במטרה לסייע בהוצאות לקידום שיווק לשווקים חדשים או למוצרים חדשים שמתבצעות במשותף על-ידי מספר יצואנים.
 
המאגד יכלול לפחות 5 חברות ובענף ההייטק לפחות 8 חברות. מחזור המכירות של כל חברה לא יעלה על 30 מליון $, בשנה שקדמה להגשת הבקשה ואין לחברות חובות בלתי מוסדרים לרשויות המס, למשרדי ממשלה וליחידות ממשלתיות.
התוכנית נועדה ליצור מסה קריטית לחדירה לשוקי חו"ל, לאפשר פתיחת דלתות אצל משווקים שלא קיימות בחברה הבודדת והוזלת הוצאות קידום השיווק בחו"ל.
 
התוכנית תאפשר קבלת מימון לפעילויות שיווק לחו"ל לרבות, אחזקת משרדים בחו"ל, פרסום מחקרי שוק, ייעוץ משפטי ושיווקי בחו"ל, השתתפות בתערוכות וכנסים, פטנטים, שכר למנהל מאגד, הוצאות ייחודיות לסרטים ועוד.
תמיכת המשרד בתוכנית הינה למשך 4 שנים, התמיכה בשנה הרביעית בהיקף מצומצם לשכר מנהל המאגד בלבד.
המענק בשיעור 50% מהוצאות השיווק המוכרות לשנה הראשונה, 40% לשנה השנייה ו- 30% לשנה השלישית עפ"י הקריטריונים. החזר המענקים נעשה באמצעות תמלוגים בשיעור 3.5% מגידול היצוא הנובע מהתוכנית ועד 100% מגובה המענק וישא ריבית לייבור לדולר ארה"ב.
 
תקופת ההחזר לא יאוחר משבע שנים מתום מתן המענקים


חזרה לסוגי הסיוע והתמיכה לעסקים
 
bizmarc יועצים כלכליים ופיננסיים טלפון: 08-8525228 פקס: 08-8525229 marc_a@netvision.net.il כתובת: שדרות ירושלים 18, בניין קיי טאורס אשדוד

שירותים עסקיים הלוואות מקרנות מימון    
הלוואת מקרנות מימון
הלוואת בנקאיות
הלוואת חוץ בנקאיות
ייעוץ פיננסי
סיוע ממשלתי
בניית תכנית עסקית
חשבות וניהול כספים
ייעוץ כלכלי
ייעוץ עסקי
חוות דעת כלכליות


 
קרן סיוע לעסקים קטנים
קרן דרומה-צפונה לעסקים
קרן קט"י ירושלים
קרן האגודה הישראלית
קרן שמש
קרן נס
קרן פדרציית ניו יורק
קרן סיוע לעסקים במגזר הערבי

הלוואות לעסקים
הלוואה לעסקחונכות עסקית
משרד הביטחון
אנרגיה ירוקה


עמוד הבית

קישורים
צור קשר