08-8525228

חזרה לתפריט הראשי
סיוע ממשלתי

 
 
 
מרק אבו יועצים כלכליים ופיננסים מתמחים בליווי עסקים חדשים וקיימים בקבלת סיוע ממשלתי לסוגיו.
הסיוע והתמיכה הממשלתית לעסקים הינו בא לידי ביטוי במגוון רחב של תחומי פעילות:
 
הקצאות קרקע למפעלי תעשייה ופרויקטים תיירותיים ללא מכרז
 
המשרד מתמחה בליווי מפעלי תעשייה ופרויקטים תיירותיים בסיוע בהשגת קרקע לבניית מפעלם העתידי .
המשרד מלווה את המלווה את המפעל הוותיק או החדש בכל שלבי התהליך תוך הצגתו בפני משרדי הממשלה השונים כמו למשל: משרד הכלכלה ( התמ"ת), מינהל אזורי פיתוח, מינהל מקרקעי ישראל - משרד התיירות וכו'.
 
הליווי כולל את הנושאים הבאים:
 
בניית תוכנית עסקית מתאימה תוך התאמה לצורכי המפעל והפרויקט

התיירותי ועמידה בתנאי הסף של המשרדים השונים.
הצגת הפרוייקט בפני הבודקים הכלכליים ומנהלי החטיבות המקצועיות בתמ"ת - במשרד הכלכלה ומשרדי ממשלה אחרים.
 
הצגת הפרוייקט בפני מנהלי אזורי התעשייה השונים.
 
טיפול בכל נושא הרכישה לאחר קבלת האישור הקצאת הקרקע

ממנהל אזורי פיתוח -משרד הכלכלה ומינהל מקרקעי ישראל.

חזרה לסוגי הסיוע הממשלתי
 
 

 
מפעלים מאושרים - מסלול מענקים
 
מסלול המענקים הינו מסלול הסיוע העיקרי של מרכז ההשקעות - משרד הכלכלה. 
המסלול מאפשר לחברות ומפעלים הפועלים, או מתכוונים לפעול, באזור עדיפות לאומית ואשר לפחות 25% מהיקף המכירות שלהם מיוצאות לשווקים מהותיים בחו"ל, לקבל תמיכה של 20% מהיקף השקעה המאושרת ברכוש קבוע (בנוסף, מפעלים אלו זכאים ליהנות ממסלול מס החברות המופחת).
 
תכנית השקעות מאושרת לתקופה של שנתיים בה על החברה לבצע את ההשקעות המאושרות.  כאשר, אם החברה לא עמדה בביצוע התכנית במהלך שנתיים אלו, אבל ביצעה לפחות 40% מהיקף התכנית המאושרת, ניתן לבקש הארכה לתקופה זו  (עד לתקופה של חמש שנים מקבלת כתב האישור). 

 
תנאי הזכאות:
המפעל הינו תחרותי ברמת השוק העולמי - כלומר, על המפעל לעמוד לפחות באחד מהתנאים הבאים (על פי סעיף 18א(ג) לחוק עידוד השקעות הון): 
 
 * ההכנסה השנתית של המפעל בשוק מסוים אינה עולה על 75%  מכלל הכנסתו ממכירות המפעל. 
 
* לפחות 25% ממכלל ההכנסות השנתיות ממכירות המפעל, נובעות משוק מסוים המונה 12 מיליון תושבים לפחות.
 
 * עיקר פעילות החברה הוא בתחום ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה (והתקבל אישור ראש המנהל למחקר ופיתוח תעשייתי על כך).


 
המפעל חייב לממן לפחות 24% מהתוכנית המאושרת בהון מניות נפרע.

 
במסגרת המסלול ניתן לבקש תמיכה אך ורק עבור השקעות אשר בוצעו החל ממועד הגשת בקשת התמיכה.

 
על מנת להתמך במסגרת מסלול זה על החברה צריכה להראות היתכנות כלכלית של הפרויקט בגינו מבוקש מענק, תנאי בסיסי נוסף לתמיכה זו הינו גידול במספר המועסקים במפעל בעקבות ביצוע התוכנית

 
חברה המקבלת מימון במסגרת זו אינה זכאית לקבל מימון נוסף במסגרת המסלולים לתמיכה בהעסקת עובדים עבור העובדים אשר אותם התחייבה להעסיק במסגרת בקשה במסלול זה.
מסלולים אלו כוללים: המסלול לאוכלוסיה כללית בפריפריה, מסלול שכר גבוה בפריפריה, מסלול מפעל עוגן, מסלול תעסוקה להעסקת בני מיעוטים, מסלול תעסוקה להעסקת חרדים ומסלול תעסוקה לאנשים עם 
מוגבלויות. 


 
 
 
מדען ראשי
 
כללי
תמיכת המדען הראשי לתוכנית פיתוח של מוצרים חדשים.
 
תנאי סף וקריטריונים הכרחיים לקבלת המענק המותנה
 
המוצר נשוא הפיתוח הינו ברמת חדשנות טכנולוגית בינלאומית ומעניק לבעליו יתרון  תחרותי בשווקי היעד . 
המוצר נשוא הפיתוח מוטה ליצוא - עיקר המכירות מיועדות ליצוא ישיר ו/או עקיף . 
הידע והקניין הרוחני של המוצר נשוא הפיתוח יהיו בבעלות החברה המפתחת . 
   השוק של המוצר נשוא הפיתוח נמצא בהרחבה עם ביקוש בטווח הקרוב עד בינוני.
 
סעיפי ההשתתפות של המדען הראשי בפיתוח המוצר
 
השתתפות בעלות השכר של כל עובדי צוות הפיתוח המורחב של החברה הכולל גם ניהול , שיווק, פיתוח, ביקורת איכות, מעבדה, תמיכה טכנית, ייצור דוגמאות ואבי-טיפוס ועוד  ובנוסף תוספת תקורה מפעלית כוללת ואוטומטית של 20% . 
השתתפות בעלות החומרים / רכיבים / חלקים לייצור האב-טיפוס וסידרה אפס . 
השתתפות במלוא העלויות לקבלני- המשנה בארץ ובחו"ל המשולבים בפיתוח המוצר . 
השתתפות בעלויות פחת או בהוצאות החכירה של ציוד המיועד לפיתוח . 
השתתפות בהוצאות שכירת ציוד או תוכנה, רישוי, בדיקות תקינה, רישום פטנטים ועוד . 
 
שעורי תמיכת המדען הראשי
 
באזור פתוח א', המענק המותנה הינו בשיעור של  עד 60% מתקציב פיתוח המוצר ; באזורי "קו העימות" בצפון ו- "עוטף עזה", המענק המותנה הינו בשיעור של  עד 75%  מהתקציב . 
במרכז הארץ, המענק המותנה הינו בשיעור של  עד 50% מתקציב פיתוח המוצר . 
 
ייחודיות התמיכה של המדע"ר
 
במקרה של כישלון בפיתוח המוצר  מכל היבט - היבט טכנולוגי ו/או עסקי ו/או שיווקי), אין כל תשלום או החזר  כספי למדען הראשי ; המענק המותנה הופך למענק בפועל. 

 
 
 
 
קרן מאגדים
 
כללי
 
סיוע ליצואנים על-ידי יצירת מאגדים במטרה לסייע בהוצאות לקידום שיווק לשווקים חדשים או למוצרים חדשים שמתבצעות במשותף על-ידי מספר יצואנים.
 
התוכנית נועדה ליצור מסה קריטית לחדירה לשוקי חו"ל, לאפשר פתיחת דלתות אצל משווקים שלא קיימות בחברה הבודדת והוזלת הוצאות קידום השיווק בחו"ל.
 
התוכנית תאפשר קבלת מימון לפעילויות שיווק לחו"ל לרבות, אחזקת משרדים בחו"ל, פרסום מחקרי שוק, ייעוץ משפטי ושיווקי בחו"ל, השתתפות בתערוכות וכנסים, פטנטים, שכר למנהל מאגד, הוצאות ייחודיות לסרטים ועוד.
 
תמיכת המשרד בתוכנית הינה למשך 4 שנים, התמיכה בשנה הרביעית בהיקף מצומצם לשכר מנהל המאגד בלבד. 
 
המענק בשיעור 50% מהוצאות השיווק המוכרות לשנה הראשונה, 40% לשנה השנייה ו- 30% לשנה השלישית עפ"י הקריטריונים. החזר המענקים נעשה באמצעות תמלוגים בשיעור 3.5% מגידול היצוא הנובע מהתוכנית ועד 100% מגובה המענק וישא ריבית לייבור לדולר ארה"ב.
 
תקופת ההחזר לא יאוחר משבע שנים מתום מתן המענקים.
 
תנאי סף
 
המאגד יכלול לפחות 5 חברות ובענף ההייטק לפחות 8 חברות. מחזור המכירות של כל חברה לא יעלה על 30 מליון $, בשנה שקדמה להגשת הבקשה ואין לחברות חובות בלתי מוסדרים לרשויות המס, למשרדי ממשלה וליחידות ממשלתיות.

 
 
סיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי
ובמימון עלות השגת מערכות פנימיות לשימוש בגז טבעי
 
כללי
על מנת לתמרץ ולהאיץ את תהליך חיבור מפעלי תעשייה למערכת חלוקת הגז הטבעי, משרד הכלכלה מספק תמיכה בעלויות הכרוכות בתהליך זה. המסלול מאפשר לחברות ומפעלים הפועלים באזורי המרכז, הנגב והדרום של עד 75% מעלויות החיבור לרשת הגז הטבעי ולהסבת מערכות המפעל לשימוש בגז.
הסיוע ניתן במסגרת תמיכות מרכז ההשקעות, של משרד הכלכלה, ולמסלול היקף כספי כולל של 120 מיליון ₪.
 

הוצאות מוכרות לצורך התמיכה:
 
עלויות התחברות לרשת הגז – תמיכה בהיקף של 50%.

 
עלויות הסבת המערכות הפנימיות לגז טבעי – תמיכה בהיקף של 75%, ההוצאות המוכרות כוללות: 

 
 * הנחת קווים וצנרת.
 * רכישת ציוד לצורך שימוש בגז טבעי והתקנתו.
 * רכישת ציוד לצורך התאמת ציוד קיים לשימוש בגז
    טבעי והתקנתו.
 * רכישת מערכות בקרה והתקנתן.
 * ביצוע ההתאמות הנדרשות במבנים לצורך המעבר לשימוש בגז.
   
 תקרת התמיכה הניתנת במסגרת זו הינה 250,000 ₪.
 


 
 
 במסגרת המסלול ניתן לבקש תמיכה אך ורק עבור השקעות אשר לא קבלו תמיכות אחרות.
 
- להלן פירוט האזורים הנתמכים:
 
    אזור המרכז
 
ערים: אור יהודה, אלעד, בני ברק, בת ים, גבעתיים, גבעת שמואל, הוד השרון, הרצליה, חולון, טייבה, טירה, יבנה, יהוד מונוסון, כפר סבא, לוד, מודיעין, נס ציונה, פתח תקוה, קלנסווה, קריית אונו, ראש העין, ראשון לציון, רחובות, רמלה, רמת גן, רמת השרון, רעננה, תל אביב.

מועצות מקומיות: אבן יהודה, אזור, באר יעקב, בית וגן, גלגוליה, גני תקוה, כוכב יאיר, כפר ברא, כפר יונה, כפר קסם, כפר שמריהו, מזכרת בתיה, סביון גני יהודה, פרדסיה, קדימה-צורן, קריית עקרון, תל מונד.

מועצות אזוריות: אפעל, גזר, גן רווה, דרום השרון, חבל מודיעין, חוף השרון, לב השרון, עמק לוד.
 

אזור הנגב
 
ערים: אופקים, באר שבע, דימונה, נתיבות, ערד, רהט.
מועצות מקומיות: חורה, ירוחם, כסייפה, להבים, לקייה, מיתר, מצפה רמון, עומר, ערערה-נגב, רמת חובב, שגב-שלום, תל שבע.
מועצות אזוריות: אבו בסמה, אשכול, בני שמעון, ערבה התיכונה, מרחבים, רמת נגב, שדות נגב, תמר.

 
אזור הדרום
 
ערים: אשדוד, אשקלון, קריית גת, קריית מלאכי, שדרות.
מועצות מקומיות: בני עייש, גדרה, גן יבנה.
מועצות אזוריות: באר טוביה, חוף אשקלון, יואב, לכיש, שער הנגב, ברנר, לב השרון, גדרות, חבל יבנה, נחל שורק.

 
תנאי סף:
המפעל פעיל באזורי המרכז, הנגב והדרום (פירוט מלא של האזורים הנתמכים בהערות).
 
המפעל הינו צרכן בינוני עד גדול של גז טבעי, בעל צריכת גז שנתית צפויה העולה על 100,000 מ"ק.
 
קיום הסכם חתום בין המפעל לבין בעל רישיון חלוקת הגז באזור. 
  
חזרה לתפריט הראשי